+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 15 травня 2020

Аспірантура

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ (ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 АГРОНОМІЯ

Для здобуття вищої освіти за оствітньо-науковим ступенем "Доктор філософії" приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступні випробування при прийомі на навчання до Уманського НУС для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія (в обсязі магістерської програми);
  • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
  • презентації дослідницьких пропозицій.

Згідно Правил прийому Уманського НУС особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), призначається додатковий вступний іспит зі спеціальності 201 Агрономія, який проводять перед основними вступними іспитами.

Перелік вступних випробувань
для прийому на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня вищої освіти

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
(нормативний термін навчання 4 роки)

Вступ зі спеціальності

Екзамен

Ліцензований обсяг
(нормативний
термін навчання)

201 Агрономія

1. Вступний іспит зі спеціальності

50 місць

2. Іноземна мова (англійська; французька; німецька)

3. Презентація дослідницьких пропозицій

Інша

1. Вступний іспит зі спеціальності (додатковий)*

2. Вступний іспит зі спеціальності

3. Іноземна мова (англійська; французька; німецька)

4. Презентація дослідницьких пропозицій

Примітка. *Додаткове вступне випробування зі спеціальності оцінюється за шкалою «склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається.