+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Вимоги до членів спецради (доктор наук)

Згідно п. ІІ наказу МОН України Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (зареєстровано в Мінюсті України за № 28/37364 від 13 січня 2022 р.) встановлено наступні вимоги до персонального складу докторської ради:

1. Персональний склад докторської ради формується з фахівців, які проводять наукові дослідження у відповідній галузі науки та відповідають критеріям пункту 6 цього розділу.

2. Докторська рада формується таким чином, щоб в її складі кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи у закладі вищої освіти (науковій установі), в якому вона утворюється, становила дві третини від загальної кількості фахівців (з округленням до цілого числа в бік збільшення) з кожної спеціальності.

3. До складу докторської ради входить голова, його заступник або два заступника, вчений секретар та члени докторської ради.

Керівний склад докторської ради (голова, заступник(и), вчений секретар) мають працювати за основним місцем роботи у закладі вищої освіти (науковій установі), в якому вона утворена.

До керівного складу докторської ради не можуть входити близькі особи.

Голова та члени докторської ради відповідають за науковий рівень дисертації. Вчений секретар докторської ради відповідає за наявність документів, які здобувач подає до докторської ради, перевірку наукових публікацій здобувача, в яких висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, перевірку наукових публікацій опонентів відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 6 цього розділу, за дотримання вимог щодо оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи) та за якість оформлення атестаційної справи здобувача.

4. Докторська рада формується у складі 11–19 осіб з рівномірним представництвом докторів наук з кожної спеціальності. З відповідної спеціальності до складу докторської ради має входити не менше шести докторів наук, з яких не менше двох третин – доктори наук із цієї спеціальності.

5. Для введення вченого до складу докторської ради потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як двох докторських рад.

6. До складу докторської ради вводяться компетентні вчені з відповідної спеціальності, які мають:

  • науковий ступінь доктора наук (крім вченого секретаря докторської ради, який може мати науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), що бере участь у засіданні без права голосу) та проводять наукові дослідження з одержанням наукових, науково-технічних (прикладних) результатів зі спеціальності, включеної до профілю докторської ради;
  • період роботи на посадах наукових та/або науково-педагогічних працівників не менше п'яти років;
  • наукові публікації з відповідної спеціальності, серед яких не менше трьох публікацій за останні п'ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. До однієї публікації, проіндексованої у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, прирівнюється дві публікації за останні три роки у виданнях, що включені до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, або одна одноосібна монографія (два розділи у колективних монографіях), виданих за останні п'ять років.