+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 18 вересня 2020

ОНП Доктор філософії

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

зі спеціальності 201 Агрономія                             

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Кваліфікація: доктор філософії                            

Освітньо-наукова програма для підготовки здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі агрономії шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових та/або практично спрямованих результатів, а також підготовки та захисту кваліфікаційної наукової роботи.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Розроблення концептуальних, теоретичних, методологічних і практичних основ технологій в агрономії; обґрунтування та розроблення механізмів управління формуванням урожайності та якості продукції сільськогосподарських культур, збереженням та відтворенням родючості ґрунтів, збереження навколишнього середовища; моделювання процесів росту та розвитку рослин, трансформації родючості ґрунту, систем землеробства, живлення й удобрення сільськогосподарських культур та деревних рослин, створення нових сортів та гібридів, біотехнологічного створення та відтворення рослинних організмів; створення теоретичних основ, розробка нових та вдосконалення наявних технологій виробництва органічної продукції; створення теоретичних основ та розробка технологій виробництва рослинницької сировини для біоенергетики (інтродукція, селекція, насінництво, технології вирощування); обґрунтування ефективності та безпечності застосування нових видів, форм та способів застосування добрив, пестицидів, регуляторів росту, тощо; здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з біологічними об’єктами; володіння навичками роботи із сучасними сільськогосподарським та лабораторним обладнанням з метою діагностики стану та розвитку рослин, ґрунту, об’єктів біотехнології, довкілля та вміння приймати рішення щодо відповідних технологічних рішень; дослідження закономірностей і розроблення науково-практичних основ, методів і підходів щодо біотехнологій мікроорганізмів і рослинних клітин; імунних біотехнологій, генно-інженерних методів селекції і відтворення рослин, отримання трансгенних організмів; аналізування, узагальнення та наукове трактування результатів досліджень та впровадження розроблених технологій в науковий, навчальний та технологічний процес.

Об’єкти вивчення: агрономія – ґрунти, сільськогосподарські рослини, добрива, агротехнології, селекція і насінництво, закономірності формування врожайності та якості продукції рослинництва, її зберігання і доробки з урахуванням агрокліматичних чинників.

Цілі навчання – підготовка фахівців з агрономії, здатних розв’язувати комплексні наукові проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у галузі аграрних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції, принципи аграрних наук та їх використання для проведення наукових досліджень у сфері агрономії; розробки і впровадження теорій і концепцій організації, планування, управління та контролю агрономічними процесами.

Методи, методики та технології – загальнонаукові (гіпотеза, експеримент, аналіз, індукція, дедукція, моделювання, узагальнення), спеціальні (лабораторні, вегетаційні, лізиметричні, вегетаційно-польові, польові) методи досліджень в агрономії, статистичні методи аналізу даних, агротехнічні заходи, технології вирощування сільськогосподарських культур.

Інструменти та обладнання – обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для агрономічних, агрохімічних і селекційних досліджень, оцінки якості продукції та статистичної обробки результатів експерименту.

Придатність до працевлаштування

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України випускник з професійною кваліфікацією доктор філософії може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: науковий співробітник (агрономія), (2213.1), викладач вищого навчального закладу асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор малого промислового підприємства (фірми) (1312), директор професійно-виховного закладу (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1, директор науково- дослідного інститу (1221.2), головний ґрунтознавець (1237.1), біолог, біолог-дослідник (2211.1), інжененр дослідник, інженер з відтворення природних екосистем (2213.2).

Місце працевлаштування

ЗВО І–ІV рівнів акредитації (коледжі, інститути, академії, університети), Міністерство аграрної політики і продовольства України, науково-дослідні установи, обласні та районні управління сільського господарства, мережа державних установ «Держґрунтохорона» державні аграрні підприємства, промислові, інженерно-конструкторські та проектувальні організації, підприємства з одержання енергії та переробки твердих та рідких відходів, заклади екологічного та санітарного нагляду, центри із сертифікації продукції, науково-дослідні установи з овочівництва і культивування грибів, с.-г. підприємства різних форм власності, тепличні комбінати з вирощування овочів, квітів, грибні комплекси, насіннєві компанії-оригінатои насіння та його продажу.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі аграрних наук та продовольства, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних наукових знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 4. Здатність дотримуватися норм наукової етики, авторського і суміжних прав інтелектуальної власності.

ЗК 5. Здатність планувати та проводити навчальні заняття, використовуючи компетентнісний підхід (базується на результатах навчання).

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

ФК 1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, що створюють нові знання в агрономії та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з сільськогосподарських наук та суміжних галузей.

ФК 2. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.

ФK 3. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.

ФК 4. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.

ФК 5. Здатність до встановлення природних передумов застосування конкретних методів і модифікацій досліджень, вибору раціональної методики польових і лабораторних досліджень, оцінки необхідної точності вимірювань, якості та ефективності (в тому числі й економічної) кінцевих результатів.

ФК 6. Вміння користуватись нормативно-правовою базою й організовувати роботи згідно галузевих вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

 Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з агрономії та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.

ПРН 2. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та прикладні проблеми агропромислового виробництва державною мовою, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. Професійно презентувати результати власних досліджень на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, семінарах, використовувати іноземну мову у науковій, освітній та інноваційній діяльності.

ПРН 3. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.

ПРН 4. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів в агрономії та дотичних міждисциплінарних напрямах.

ПРН 5. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з агрономії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.

ПРН 6. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.

ПРН 7. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми агрономії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.

ПРН 8. Здійснювати організацію досліджень згідно вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці

Останні новини

Курс з органічного лідерства в Україні (OLC)Читати повністю
20.07.2021

Курс з органічного лідерства в Україні (OLC)

Цей курс розроблено з метою підтримки існуючих та потенційних лідерів, які прагнуть дійсно сталих змін в сільському господарстві.

Читати повністю

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 201 Агрономія (денна форма навчання)Читати повністю
01.07.2021

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 201 Агрономія (денна форма навчання)

Вітаємо випускників факультету агрономії з успішним підтвердження високого рівня знань й отриманням кваліфікації бакалавра з агрономії. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання! Нехай кожному з вас щедро віддячує професійна нива, нових вагомих трудових здобутків на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу!

Читати повністю

Особливості обробітку ґрунту в умовах змін кліматуЧитати повністю
22.06.2021

Особливості обробітку ґрунту в умовах змін клімату

Поради науковців у змінах систем основного обробітку ґрунту на шляху до раціонального управління вологою. Спільно з вітчизняними вченими та результатами численних польових досліджень проаналізовано, як на запаси вологи впливає заміна оранки безполицевими обробітками зі зміною її глибини.

Читати повністю

Співпраця з аграріями Кіровоградщини!Читати повністю
10.06.2021

Співпраця з аграріями Кіровоградщини!

З метою розширення співпраці з впровадження елементів дуальної освіти 9 червня 2021 року викладачі факультету агрономії відвідали одне з провідних підприємств Кіровоградщини ПСП «Еліт».

Читати повністю

Всі новини