+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню

Полторецький Сергій Петрович

Полторецький Сергій Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: "Заслужений діяч науки і техніки України"; Подяка, Грамота і Почесна грамота МОН України; академік АН ВО України; медаль ім. Ярослава Мудрого; "Відмінник аграрної освіти та науки" ІІ і ІІІ ступенів; медаль "Гордість Черкащини"; орден "Науковець року 2020".
Посада: декан факультету агрономії
Контактний телефон: (04744) 3-80-06
Email: poltorec@gmail.com

 

1972 року народження.

У березні 1998 року з відзнакою закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю агрономія. Науково-педагогічний шлях розпочав з квітня 1998 року – спочатку як старший лаборант, а потім аспірант кафедри рослинництва і кормовиробництва. У січні 2002 року став асистентом кафедри рослинництва і кормовиробництва, а в червні цього ж року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю рослинництво. З жовтня 2003 року старший викладач, а з квітня 2006 року − доцент кафедри рослинництва і кормовиробництва. У травні 2015 року захистив докторську дисертацію за спеціальністю селекція і насінництво. У жовтні 2017 року – присвоєно вчене звання професора кафедри рослинництва, а в листопаді цього ж року – був обраний академіком Академії наук вищої освіти України (аграрне відділення).

За період роботи в Уманському національному університету садівництва обіймав посади: заступника декана факультету агрономії з наукової роботи (2002−2004 рр.); завідувача редакційно-видавничого відділу (2004−20014 рр.); відповідального секретаря фахового видання «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» (2004−2015 рр.); начальника науково-дослідної частини (2016 р.). З серпня 2016 року й до нині − декан факультету агрономії і професор кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка.

З 2013 по 2017 роки С. П. Полторецький був співвиконавцем міжнародного проекту, який фінансувався країнами, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу (ЄС) – 544524-2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів»); 2016–2018 роки – керівник наукового проекту за держбюджетною тематикою «Розробка та впровадження у виробництво інноваційних продуктів із зерна пшениці спельти» (державний реєстраційний номер 0117U000493) та відповідальний виконавець наукового проекту за держбюджетною тематикою «Розробка технологій біологізації вирощування сільськогосподарських культур» (державний реєстраційний номер 0116U003773); 2018–2019 роки – співвиконавець науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження науково-обґрунтованих елементів технологій вирощування багаторічних злаків на продовольчі цілі» (державний реєстраційний номер 0119U001325); 2020 рік – керівник договірної наукової тематики на замовлення ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс» «Фенологічні дослідження гібридів кукурудзи різних форм стиглості в умовах Південного Лісостепу України»; 2021 рік – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Дослідження ефективності активаторів добрив BioSpectrum і BioSplito в Україні в 2021 р.» (ЗАТ «Nando», Литва); 2021–2023 роки – співвиконавець проекту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd”, 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.

Під консультуванням і керівництвом С. П. Полторецького захищено докторську і кандидатську дисертації. Він є: автором понад 250 наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. восьми навчальних посібників (схвалені Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством освіти і науки України, Вченими радами Уманського національного університету садівництва, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Національного університету біоресурсів і природокористування України), 22 монографій (чотири з яких англомовні, опубліковані у закордонних видавництвах), 23 патентів, авторського свідоцтва на сорт, дев'яти рекомендацій виробництву, понад 230 публікацій у різного рівня наукових виданнях України та поза її межами, в т. ч. у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus (вісім публікацій) і Web of Science (вісім публікацій); членом редколегій трьох фахових видань групи В – «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва», «Вісник Уманського НУС», Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сільське господарство та лісівництво» (Вінницький НАУ); членом двох постійно діючих спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також був головою восьми разових – із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія; член навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (секретар (2017–2019), голова (2019–2024) підкомісії) з розробки стандартів вищої освіти України для всіх освітніх рівнів (бакалавр, магістр і доктор філософії) з галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 201 Агрономія. Нині він: експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх програм з галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 201 Агрономія; член експертної рада Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів з агропромислового комплексу та продовольства; член робочої групи (співголова підгрупи з аграрних наук) з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного фахового вступного випробування; член Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова.

Фахові інтереси – рослинництво, кормовиробництво, селекція, насінництво і насіннєзнавство польових культур.

Google Scholar 

Scopus

Web of Science

ResearcherIDAAD-5904-2020

ORCID0000-0003-3334-0880

Підвищення кваліфікації декана

Про конфлікт інтересів 2024 Нацагентство з питань запобігання корупції