+38 (04744) 3-80-06
Optimus nabuerit in regione, notus in Ukraina et in mundi est - Кращий у регіоні, знаний в Україні і світі
Меню
Остання редакція: 22 липня 2020

Магістратура

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 201 АГРОНОМІЯ

Для здобуття вищої освіти за оствітнім ступенем "Магістр" приймаються особи, які раніше здобули ступінь "Бакалавр" або "Магістр", освітньо-квваліфікаційний рівень "Спеціаліст".

Для вступу на навчання до Уманського НУС для здобуття ступеня магістра проводяться наступні іспити та фахові випробування:

  • Іспит з іноземної мови – іспит з іноземної мови, що проводиться у навчальному закладі при вступі на деякі спеціальності.
  • Фахове випробування – форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, що передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 
  • Додаткове фахове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

У 2020 році розширено перелік спеціальностей, для яких потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО на магістратуру. В поточному році згідно Правил прийому на навчання до Уманського національного університету садівництва в 2020 році складати ЄВІ повинні складати особи, які виявили бажання навчатись в магістратурі за всіма спеціальностями, за винятком спеціальностей галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство.

Перелік вступних випробувань
для прийому на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня вищої освіти

МАГІСТР
(нормативний термін навчання 1 рік 4 місяці)

Вступ зі спеціальності

Екзамен

Ліцензований обсяг
(нормативний
термін навчання)

201 Агрономія

1. Вступний іспит зі спеціальності

600 місць

2. Іноземна мова (англійська; французька; німецька)

Інша

1. Вступний іспит зі спеціальності (додатковий)*

2. Вступний іспит зі спеціальності

3. Іноземна мова (англійська; французька; німецька)

 Примітка. *Додаткове вступне випробування зі спеціальності оцінюється за шкалою «склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не допускається.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

  • оригінал і копії документа державного зразка про раніше здобути освітній рівень і додатка до нього
  • оригінал і копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних
  • чотири фотокартки розміром 3×4 см
  • оригінал та копії документів, що засвідчують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (для осіб, що мають пільги)

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

КОНТАКТИ